LITERATURA

 

 

 1. Alternatywne wizje świata w wybranych powieściach oraz opowiadaniach fantasy.

 2. Portret nadczłowieka w literaturze. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 3. W kręgu bohaterów literatury popularnej. Omów sposób kreacji postaci na wybranych przykładach.

 4. Motyw przeznaczenia w literaturze fantasy w oparciu o twórczość Andrzeja Sapkowskiego.

 5. Biblijny motyw vanitas i jego reinterpretacje w literaturze późniejszych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 6. Ciekawa, intrygująca czy irytująca? Zaprezentuj twórczość wybranego prozaika z XX wieku.

 7. Życie bez emocji – raj czy koszmar? Omów temat na podstawie wiedźmińskiej sagi Andrzeja Sapkowskiego.

 8. Występowanie antybohatera w literaturze jako kontrast dla pozytywnej postaci. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 9. Alternatywna wizja Polski w utworach Andrzeja Pilipiuka. Przedstaw temat, wykorzystując przykłady literackie.

 10. Rezultaty walki dobra ze złem w powieściach Stephena Kinga. Omów zagadnienie, wykorzystując wybrane przykłady literackie.

 11. Jak rozwijała się literatura grozy? Omów i oceń na wybranych przykładach ten rodzaj literatury.

 12. Zaprezentuj i omów kreację detektywa na podstawie powieści kryminalnych Arthura Conan Doyle’a i Agathy Christie.

 13. Wydarzenia historyczne źródłem inspiracji współczesnej literatury fantastycznej. Omów temat na wybranych przykładach.

 14. Obraz kobiety w literaturze angielskiej, rosyjskiej oraz polskiej z XVIII i XIX wieku. Przedstaw temat na wybranych przykładach.

 15. Rola pieniądza w życiu człowieka. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane teksty literackie.

 16. Kaskaderzy literatury XX wieku. Omów na wybranych przykładach twórczość i legendę pisarzy niepokornych.

 17. Odwołując się do konkretnych tytułów przedstaw, na czym polega fenomen twórczości Paulo Coelho.

 18. Mistycyzm i doświadczenia irracjonalne w literaturze różnych epok. Odwołaj się do konkretnych przykładów literatury polskiej i obcej.

 19. Różne sposoby patrzenia na miłość do ojczyzny przez bohaterów romantycznych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.

 20. Nie tylko Inny świat... Biografia jako klucz do odczytania prozy G. Herlinga- Grudzińskiego.

 21. Uniwersalny charakter poezji i prozy Z.Herberta. Scharakteryzuj twórczość pisarza na podstawie wybranych utworów.

 22. Obraz miasta i wsi w twórczości W.S. Reymonta. Przedstaw na wybranych przykładach prozy pisarza.

 23. Polskie Safony. Scharakteryzuj twórczość H. Poświatowskiej i M. Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej na podstawie wybranych utworów.

 24. Historyczne i mitologiczne konteksty w literaturze fantasy. Przedstaw zagadnienie na podstawie twórczości J.R.R. Tolkiena.

 25. Rola i zadania poety w czasach współczesnych. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów określonego artysty.

 26. Ojczyzna ponad wszystko...Uzasadnij, że utwory literatury polskiej mogą stanowić lekcję patriotyzmu.

 27. Cierpienie ponad wszystko...Przedstaw różne aspekty cierpienia w odniesieniu do wybranych tekstów literackich.

 28. Motyw przyjaźni w literaturze. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów literatury polskiej i obcej.

 29. Na pograniczu literatury i prywatności: pamiętnik i dziennik pisarza. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

 30. Literackie portrety matek. Przedstaw najciekawsze kreacje w oparciu o wybrane dzieła literackie.

 31. Portrety kobiet w literaturze współczesnej. Omów na wybranych przykładach.

 32. Krajobraz jako motyw literacki – przedstaw jego funkcjonowanie w twórczości pisarzy wybranych epok.

 33. Przedstaw motyw szaleństwa z miłości na podstawie utworów literackich z różnych epok.

 34. Motyw winy i kary w utworach literackich. Przedstaw różne sposoby jego funkcjonowania w wybranych tekstach.

 35. Poezja jako wyraz refleksji egzystencjalnych człowieka. Odczytaj wybrane utwory w kontekście filozoficznym.

 36. Marzyciele i ich dramat niespełnienia. Omów problem na podstawie wybranych utworów literatury polskiej i obcej.

 37. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na przykładach wybranych utworów.

 38. Obrazy miast i ich mieszkańców utrwalone w prozie XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.

 39. Wierność ideałom młodości, kariera i nadzieja na sukces życiowy – wybory moralne bohaterów literatury polskiej okresu pozytywizmu, Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Przedstaw na wybranych przykładach różne ujęcia tego dylematu.

 40. Pytania egzystencjalne, dylematy moralne i poszukiwania sensu życia w wybranych utworach literackich XX wieku. Rozważ problem na przykładzie wybranych utworów.

 41. Człowiek w konfrontacji z losem – główny problem literatury XX wieku. Rozważ problem w oparciu o wybrane utwory.

 42. Poetycki obraz człowieka współczesnego. Rozważ temat na przykładzie wybranych utworów W. Szymborskiej i Z. Herberta.

 43. Uniwersalny charakter poezji i prozy Cz.Miłosza. Scharakteryzuj twórczość pisarza na podstawie wybranych utworów.

 44. Wizerunek śmierci w literaturze dawnej. Omów na wybranych przykładach.

 45. Obrazy małżeństw literackich. Od św. Aleksego do Ziembiewiczów. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 46. Żołnierz, powstaniec, konspirator – bohaterowie literatury doby zaborów. Rzecz o indywidualnym i zbiorowym losie Polaków. Omów na wybranych przykładach.

 47. Don Kichot na polskich drogach, czyli literackie portrety idealistów i marzycieli. Rozważ temat na przykładzie wybranych utworów.

 48. Brzydota jako kategoria estetyczna. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów różnych epok.

 49. Rozważ na wybranych przykładach, czy literatura doby przedrozbiorowej może być źródłem aktualnych myśli o człowieku, społeczeństwie i ojczyźnie.

 50. Od filaretów do Gombrowicza – młodość jako temat i jako problem w literaturze XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.

 51. Człowiek w obliczu władzy. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach dzieł literatury dawnej i współczesnej.

 52. Literackie portrety rodziny – przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych utworów różnych epok.

 53. Humanizm jako szansa ocalenia człowieka współczesnego – ideały literatury renesansowej i powroty do nich w literaturze XX wieku. Omów na wybranych przykładach.

 54. Literackie wizje szczęścia ukształtowane w różnych epokach – rozważ powyższe zjawisko w świetle wybranych utworów literackich.

 55. Świat ludowych wierzeń i wartości, i jego rola w literaturze. Omów na dowolnie wybranych tekstach literackich.

 56. Tułacz, pielgrzym, podróżnik jako bohater utworów literackich. Przedstaw na wybranych przykładach literatury polskiej i obcej różne kreacje postaci literackich.

 57. Motywy antyczne i biblijne oraz sposób ich wykorzystania w twórczości poetów współczesnych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 58. Portret artysty w wybranych utworach literackich różnych epok. Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów.

 59. Konflikt pokoleń jako problem obecny w literaturze XIX i XX wieku. Rozwiń zagadnienie na przykładach wybranych utworów literackich.

 60. Bóg w literaturze. Porównaj różne jego kreacje w wybranych utworach literatury polskiej.

 61. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Rozważ problem na wybranych przykładach literatury powojennej.

 62. Sceny batalistyczne w literaturze a fakty historyczne. Omów temat, analizując wybrane utwory.

 63. Mistrz i uczeń. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 64. Odwzorowywanie świata, prowokacja, eksperyment artystyczny – najnowsza literatura polska (np. Olga Tokarczuk, Andrzej Stasiuk, Dorota Masłowska). Rozważ zagadnienie na wybranych przykładach.

 65. Literatura faktu. Zanalizuj i zinterpretuj to zjawisko kulturowe XX wieku na wybranych przykładach.

 66. Różne sposoby funkcjonowania tradycji horacjańskiej w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

 67. Literackie portrety ludzi szczęśliwych w poznanej literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach.

 68. Pełnię świata oddać mogą paradoksy. Odnieś tę tezę do poezji religijnej Jana Twardowskiego.

 69. Pamiętnikarz jako autor, narrator i bohater swego dzieła. Przedstaw na wybranych przykładach różne sposoby realizacji tych ról.

 70. Przedstaw motyw exegi monumentum w twórczości Horacego i jego reinterpretacje w wybranych utworach polskich poetów różnych epok.

 71. Wady Polaków żartem i serio. Rozwiń zagadnienie na przykładzie wybranych utworów literackich różnych epok.

 72. Portret człowieka sukcesu w literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 73. Motywy apokaliptyczne w literaturze XIX i XX wieku. Prześledź ich funkcje i znaczenie na dowolnie wybranych przykładach.

 74. Sojusz człowieka z przyrodą w literaturze. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.

 75. Przedstaw dramat pokolenia Kolumbów w poezji K.K.Baczyńskiego. Omów zagadnienie na wybranych tekstach poetyckich.

 76. Różne odmiany powieści historycznej w polskiej literaturze XIX i XX wieku. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady.

 77. „Książka to najlepsza żywotność, jaką spotkałem w ludzkiej podróży”(Montaigne). Rola książki w życiu wybranych bohaterów literackich. Rozwiń na wybranych przykładach.

 78. Przedstaw na wybranych przykładach, jak literatura polska XIX i XX wieku tworzy i demaskuje mity narodowe.

 79. Maska, gest, poza – sylwetki bohaterów literackich, którzy próbują ukryć swoją osobowość. Rozwiń zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.

 80. Poeta jako bohater literacki. Rozwiń temat w oparciu o znane Ci utwory literackie.

 81. Zaprezentuj obecność groteski w literaturze polskiej i przedstaw jej rolę w oparciu o wybrane utwory literatury.

 82. Na wybranych przykładach przedstaw, jak literatura współczesna odzwierciedla lęki i niepokoje współczesnego człowieka.

 83. Człowiek w konfrontacji z losem w literaturze XXw. Omów na wybranych przykładach.

 84. Tradycje romantyczne w literaturze pozytywizmu. Przedstaw problem na przykładzie wybranych utworów literackich.

 85. Przedstaw rolę teatru i komedii w dobie polskiego oświecenia na podstawie wybranych utworów.

 86. Kariera bajki od Ezopa do czasów współczesnych. Rozwiń temat w oparciu o wybrane utwory.

 87. Literackie rozmowy z Bogiem. Omów problem na podstawie wybranych utworów.

 88. Poezja jako wyraz refleksji egzystencjalnej człowieka. Odczytaj wybrane utwory w kontekście filozoficznym.

 89. Powstanie styczniowe w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

 90. Polska poezja hymniczna – zaprezentuj historię hymnu, motywy tematyczne i twórców.

 91. Uzasadnij, na podstawie twórczości poety, że Norwid to artysta, który wyprzedził swoją epokę.

 92. Powieść historyczna H. Sienkiewicza a J. I. Kraszewskiego. Dokonaj porównania utworów pod kątem sposobu przedstawienia historii.

 93. Obrazy przyrody i ich funkcje w twórczości A. Mickiewicza. Omów problem, odwołując się do wybranych dzieł.

 94. Lud i folklor przedmiotem zainteresowania poetów romantyzmu i Młodej Polski. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane lektury.

 95. Na wybranych przykładach przedstaw, w jaki sposób literatura oświecenia uczestniczyła w próbach ratowania państwa polskiego.

 96. Tradycja i nowatorstwo w twórczości poetów Skamandra. Przedstaw problem w oparciu o wybrane utwory literackie.

 97. Motywy mitologiczne i biblijne w literaturze polskiej. Przedstaw w oparciu o wybrane utwory różnych epok.

 98. Motyw wesela w literaturze polskiej. Przedstaw, jakie funkcje spełnia w wybranych lekturach.

 99. Tematyka wiejska w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Przedstaw podobieństwa i różnice w ujęciu tematu.

 100. Symbolizm w poezji młodopolskiej i jego tło europejskie. Omów w oparciu o wybrane utwory literatury polskiej i europejskiej.

 101. Wykaż związki twórczości J. Kochanowskiego z twórcami późniejszych epok.

 102. Erotyk we współczesnej literaturze polskiej. Zaprezentuj twórców i ich utwory.

 103. Historia i współczesność jako przedmiot refleksji poetyckiej Norwida. Przedstaw w oparciu o wybrane utwory.

 104. Hiob naszych czasów. Odwołując się do wybranych przykładów literatury polskiej i obcej, omów problem cierpienia.

 105. Poeta – twórca własnego świata i języka. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 106. „Poeta – nauczyciel, poeta- artysta, poeta – wieszcz w literaturze polskiej”. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literatury polskiej.

 107. Znaczenie motta dla odbioru całości utworu. Przedstaw na wybranych przykładach.

 108. Miron Białoszewski – poeta lingwista. Uzasadnij tezę na wybranych przykładach.

 109. Różne ujęcia literackie motywu tańca i jego funkcje. Rozważ zagadnienie, odwołując się do różnych utworów kilku wybranych epok literackich.

 110. Błądzenie jest rzeczą ludzką. Czy wina i kara wpisane w doświadczenia bohaterów

literackich mogą być dla czytelników przestrogą, pouczeniem...? Omów temat w oparciu o wybrane przykłady literackie.

 1. Portret dziecka czasu Holocaustu w literaturze współczesnej. Omów temat na przykładach.

 2. Theatrum mundi w literaturze polskiej i obcej. Omów temat na wybranych

przykładach.

117. Znaczenie motywów mitologicznych w twórczości Jana Kochanowskiego. Omów

temat w oparciu o wybrane dzieła literackie poety z Czarnolasu.

 1. Zaprezentuj motyw wędrówki na podstawie wybranych utworów literackich.

 2. Teatr absurdu najlepiej wyraża lęki współczesnego świata. Wyjaśnij problem na

przykładzie znanych Ci dramatów..

 1. Bunt w epoce romantyzmu. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.

 2. Oblicza sarmatyzmu w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 3. Autorytety moralne w literaturze XX wieku. Zaprezentuj swoje stanowisko, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 4. Parabola – metodą objaśniania świata. Zinterpretuj w oparciu o wybrane przykłady z literatury różnych epok.

 5. Polemika z mitami romantycznymi. Zanalizuj problem, odwołując się do literatury XIX i XX w.

 6. Motywy baśniowe w literaturze wysokiej, ich funkcje i sposoby wykorzystania. Rozwiń na przykładzie wybranych utworów.

 7. Portret mężczyzny w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

 8. Pory roku jako temat literacki. Przedstaw zagadnienie na przykładzie różnych utworów.

 9. Realistyczna, fantastyczna, magiczna. Omów różne sposoby kształtowania przestrzeni w wybranych utworach literackich.

 10. Wizerunek adresata w listach barokowych i romantycznych. Zanalizuj temat na podstawie wybranych utworów epistolograficznych obu epok.

 11. Sztuka współczesnego reportażu i jej mistrzowie (np.: R. Kapuściński, H. Krall, W. Tochman). Omów specyfikę tego gatunku.

 12. Utopie i antyutopie w literaturze. Na wybranych przykładach omów sposoby ich kreowania i funkcje.

 13. Człowiek w sytuacji zagrożenia. Przedstaw różne zachowania bohaterów literackich na podstawie utworów literatury współczesnej.

 14. Przyczyny i konsekwencje przyjmowania przez człowieka różnych postaw wobec zła. Określ je, odwołując się do wybranych utworów literatury polskiej i obcej

 15. Męczennicy, prorocy, karierowicze, błazny... . Zanalizuj różne postawy ludzkie w wybranych utworach literackich XIX i XX w. Uzasadnij swój wybór.

 16. Moralne konsekwencje złych wyborów i ich wpływ na życie człowieka. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

 17. Dylematy moralne bohaterów literackich – określ ich przyczyny i konsekwencje, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

 18. Źródła tragizmu bohaterów literackich. Przedstaw w oparciu o wybrane przykłady literackie.

 19. Rozsądek i miłość - dwie siły, kierujące ludzkim życiem. Omów temat na wybranych przykładach literatury polskiej i światowej.

 20. Bohater romantyczny i jego duchowe rozterki - przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literatury romantycznej.

 21. Przedstaw koncepcje miłości w literaturze różnych epok, posługując się konkretnymi przykładami.

 22. Wizja końca świata w literaturze różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach.

 23. Mistycyzm oraz doświadczenia irracjonalne w literaturze. Odwołaj się do konkretnych przykładów literatury polskiej i obcej.

 24. Trudna droga ku dobru w życiu bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach.

 25. Charakterystyczne motywy w prozie S.Lema. Zaprezentuj temat w oparciu o różne utwory pisarza.

 26. Rozwój komedii na przestrzeni wieków. Prześledź zmiany konwencji na wybranych przykładach.

 27. Ryszard Kapuściński – cesarz reportażu. Omów specyfikę jego pisarskiego warsztatu.

 28. Witold Gombrowicz, czyli zmagania z Formą – omów ich istotę na podstawie wybranych utworów.

 29. Obrzęd wesela w literaturze . Omów na wybranych przykładach.

 30. Skandale i prowokacje literackie. Omów temat, odwołując się do biografii i twórczości wybranych autorów.

 31. Młodzi gniewni w literaturze romantycznej, modernistycznej, współczesnej. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 32. Być Żydem w Polsce. Przedstaw sposoby prezentacji Żydów przez polskich pisarzy.

 

 

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

 

 1. Horror wczoraj i dziś. Przedstaw ewolucję gatunku na podstawie przykładów z literatury i filmu.

 2. Nieprzeciętne jednostki i ich kodeks moralny. Omów zagadnienie na przykładach z literatury i filmu.

 3. Zjawy, duchy i mary w literaturze oraz w japońskiej animacji.

 4. Człowiek i jego psychika. Na wybranych przykładach bohaterów literackich i filmowych przedstaw złożone typy osobowości ludzkiej.

 5. Motywy mitologiczne i nawiązania do sztuki starożytnej w muzyce i filmie XX wieku. Omów zagadnienie, prezentując wybrane teksty kultury.

 6. Wizja świata współczesnego przedstawiona w muzycznych tekstach hip-hopowych. Omów temat na wybranych przykładach.

 7. Teksty rap - pełna uczuć i emocji liryka XXI wieku czy bezwartościowa grafomania. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady.

 8. Świat po apokalipsie. Omów sposoby kreacji świata przedstawionego w wybranych tekstach kultury.

 9. Literatura jako źródło inspiracji dla autorów gier komputerowych. Na wybranych przykładach omów charakter tych związków oraz podobieństwa i różnice w konstruowaniu fabuły i świata przedstawionego.

 10. Honor i miłość jako najwyższe wartości w życiu. Omów temat na wybranych przykładach literackich i filmowych.

 11. Różnorodność tematyczna w twórczości Eldo. Na wybranych przykładach omów przesłania utworów i ich uniwersalny charakter.

 12. Piewca folkloru Warszawy, bard stołecznej ulicy czy silny człowiek, który przetrwał w hitlerowskich obozach śmierci? Zaprezentuj i oceń twórczość literacką i muzyczną Stanisława Grzesiuka, uwzględniając różne oblicza bohatera jego książek.

 13. Rola muzyki w wybranych utworach literackich i filmowych. Omów na wybranych przykładach.

 14. Omów muzyczne inspiracje w literaturze. Wybierz przykłady z różnych epok.

 15. Związki literatury z muzyką. W jaki sposób twórcy wykorzystywali temat muzyki w swoich utworach? Omów problem na podstawie wybranych utworów literackich romantyzmu.

 16. Niecodzienne lekcje teatralne. Przedstaw zagadnienie, analizując współczesne realizacje sceniczne wybranych dzieł W. Szekspira.

 17. Satyryczny obraz rzeczywistości PRL-u w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach.

 18. Różne obrazy społeczeństw. Przedstaw, w jaki sposób zostały ukazane problemy i cechy społeczeństwa na podstawie komiksów i powieści graficznych.

 19. Wizerunek Boga i jego zastępów. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów z literatury fantasy i filmu.

 20. Motyw drogi krzyżowej (via dolorosa) w kulturze współczesnej. Przedstaw zagadnienia w oparciu o wybrane przykłady literackie i inne dzieła kultury.

 21. Personifikacje śmierci. Na podstawie przykładów omów temat, wykorzystując literaturę fantasy i inne teksty kultury.

 22. Pojedynek jako temat literacki i filmowy. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 23. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne).

 24. Omów sposoby przedstawiania świata i człowieka w literaturze oraz sztuce średniowiecznej.

 25. Sens istnienia człowieka wobec nieubłaganego upływu czasu. Przedstaw zagadnienie w oparciu o dzieła literackie i malarstwo.

 26. Na barykady z karabinem i piórem. Wiersze, pieśni i piosenki Polski Walczącej. Omów na przykładach.

 27. Różne znaczenia motywu labiryntu we współczesnej sztuce. Omów problem, odwołując się do literatury i filmu.

 28. Powstanie narodowe jako temat literatury i sztuki. Omów zagadnienie na podstawie

wybranych dzieł literackich i malarskich.

 1. Przedstaw topos arkadii w literaturze i malarstwie od czasów starożytnych.

 2. Wielkie tematy narodowe w malarstwie i literaturze polskiej. Omów zagadnienie na

przykładzie wybranej epoki.

 1. Góry jako inspiracja twórców literatury i sztuki. Omów temat na wybranych przykładach.

 2. Twórcy nowego teatru. Omów dokonania jednego z nich i porównaj wybrane spektakle.

 3. Realizm magiczny jako droga ucieczki od burzliwych wydarzeń wieku XX. Omów temat na przykładach literackich i filmowych.

 4. Omów na wybranych przykładach literackich i muzycznych wpływ wojny na ludzką psychikę i moralność.

 5. Życie i krajobraz wsi polskiej jako inspiracja ideowa i artystyczna twórczości literackiej i plastycznej II poł. XIX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach.

 6. Radość życia i cierpienie – dwa źródła i dwa tematy twórczości artystycznej. Odwołaj się do wybranych przykładów w literaturze i sztuce.

 7. Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw problem na wybranych przykładach dzieł literatury dawnej lub współczesnej.

 8. Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie różnych epok oraz w filmie. Przedstaw i porównaj sposób prezentacji.

 9. Bohater a jego kreacja filmowa/teatralna. Dokonaj porównania, uwzględniając środki wyrazu typowe dla literatury i filmu.

 10. Recenzja teatralna dawna i współczesna. Porównaj sposób widzenia, język, styl cechy gatunkowe na wybranych przykładach.

 11. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.

 12. Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 13. Cechy impresjonistycznego postrzegania świata. Określ je na podstawie analizy wybranych dzieł literackich i malarskich przełomu XIX i XX w.

 14. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Omów jego funkcje, odwołując się do wybranych przykładów.

 15. Motyw śpiewu, tańca i muzyki w literaturze polskiej różnych epok. Omów na przykładzie wybranych utworów.

 16. Miłość w okresie wojny i okupacji jako próba przezwyciężenia zła. Omów problem, przywołując stosowne dzieła literackie oraz nawiązując do muzyki.

 17. Śmierć odwiecznym tematem literatury i sztuki. Przedstaw obraz śmierci w wybranych dziełach różnych epok.

 18. Słynne postacie historyczne w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj temat, ukazując na dowolnych przykładach różnice i podobieństwa w sposobie przedstawiania.

 19. Przyroda w literaturze i innych rodzajach sztuki. Zanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach, porównując różne środki ekspresji zastosowane przez artystów.

 20. Inspiracje biblijne we współczesnej literaturze i dziełach malarskich. Rozważ zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.

 21. Rola pozajęzykowych środków sztuki teatralnej – zaprezentuj swoje stanowisko, poddając analizie wybrane teksty literackie i ich teatralne inscenizacje.

 22. Symbolizm w literaturze i malarstwie Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach.

 23. Wojna jako romantyczna legenda, wojna jako porażająca prawda. Zaprezentuj różne spojrzenia na wojnę w wybranych tekstach kultury (literatura, film, muzyka).

 24. Motyw przyjaźni w literaturze i filmie. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych przykładów.

 25. Historia Polski w malarstwie Jana Matejki i powieściach Henryka Sienkiewicza. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane obrazy i powieści.

 26. Jaki obraz świata i człowieka przedstawia średniowieczna sztuka i literatura? Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.

 27. Mater dolorosa – topos cierpiącej matki w literaturze i sztuce. Zaprezentuj w oparciu o wybrane przykłady z literatury i sztuki.

 28. Udane i nieudane adaptacje filmowe dzieł literatury polskiej. Dokonaj wyboru i oceny pod kątem tematu.

 29. Związki literatury i sztuk pięknych w okresie Młodej Polski. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrane dzieła z literatury i sztuk pięknych.

 30. Wiersze poetów polskich wykorzystywane w muzyce współczesnej- omów na wybranych przykładach.

 31. Różne sposoby realizacji motywu Boga w literaturze, sztuce i filmie. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 32. Filmowe adaptacje dzieł literatury polskiej w dorobku Andrzeja Wajdy. Porównaj wybrane dzieła filmowe tego reżysera z pierwowzorami literackimi i wskaż specyficzne cechy jego warsztatu filmowego.

 33. Bogactwo formy wypowiedzi artystycznej. Motyw czterech pór roku w sztuce barokowej ze szczególnym uwzględnieniem poezji i muzyki.

 34. Fascynacje Tatrami i góralszczyzną w literaturze i sztuce Młodej Polski. Przedstaw temat na wybranych przykładach.

 35. Różne aspekty cierpienia na przestrzeni wieków. Odwołaj się do dzieł sztuki i dzieł literackich.

 36. Miedzy teorią a praktyką literacką. Omów realizację Teorii Czystej Formy Witkacego w jego dziełach literackich i malarskich.

 37. Sztuka wobec niewyrażalnego. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie - przedstaw jego funkcje na kilku wybranych przykładach.

 38. Polski emigrant romantyczny. Omów na podstawie twórczości A. Mickiewicza, J. Słowackiego i F. Chopina.

 39. Muzyka, muzyczność i muzycy w wybranych dziełach literackich różnych epok. Prześledź to zjawisko i sposób jego prezentacji.

 40. Obecność motywów arturiańskich, toposów, legend, baśni średniowiecznych we współczesnej literaturze i filmie. Zinterpretuj w oparciu o wybrane utwory.

 41. Literackie i malarskie wizje ogrodu. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych dzieł.

 42. Portret ojca w literaturze i sztuce. Przedstaw sposoby kreowania portretów
  i ich funkcje.

 43. Piękno i szpetota kobiecego ciała w wybranych tekstach kultury. Zanalizuj wybrane przykłady w literaturze i sztuce.

 44. Prowokacja artystyczna i jej cel. Przedstaw zagadnienie analizując dzieła z literatury i sztuki wybranych epok.

 45. Hagiografia piórem i pędzlem malowana. Zanalizuj zjawisko na wybranych przykładach.

 46. Uprzedmiotowienie człowieka jako problem w literaturze i sztuce (np.: Tadeusz Kantor, Andrzej Wróblewski, Tadeusz Różewicz). Omów i zinterpretuj zjawisko na wybranych przykładach literackich i filmowych.

 47. Holocaust w literaturze i filmie. Omów temat, wykorzystując odpowiednie przykłady literackie i filmowe.

 

JĘZYK

 

 1. Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich. Uwzględnij cechy ujawniające ich przynależność środowiskową.

 2. Omów i oceń zjawisko zapożyczeń z języka angielskiego we współczesnej polszczyźnie (media, język potoczny).

 3. Błędy językowe szczególnie często występujące w wypowiedziach Twoich kolegów. Omów problem, analizując zgromadzone przykłady języka swoich rówieśników. Wyraź swój sąd.

 4. Omów na wybranych utworach z różnych epok funkcję aluzji literackiej jako świadomego umieszczenia tekstu w polu tradycji literackiej.

 5. Dokonując analizy wysłuchanych (radio, telewizja) przemówień, omów zgromadzone przykłady ozdobności charakterystycznych dla stylu retorycznego.

 6. Najbardziej charakterystyczne cechy gwarowe regionu, w którym mieszkasz. Omów zagadnienie na przykładzie zebranego materiału językowego.

 7. Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język wybranych postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.

 8. Sztuka przemawiania. Omów zagadnienie na przykładach wybranych tekstów literackich renesansu, baroku i oświecenia.

 9. Scharakteryzuj na wybranych przykładach różne środki wyrażania emocji w literaturze różnych epok.

 10. Tendencje widoczne we współczesnej polszczyźnie – omów zagadnienie na podstawie zebranego materiału.

 11. Magia słów modnych. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach z polszczyzny dawnej i współczesnej.

 12. Lingwistyczne zabawy językiem. Dokonaj analizy warstwy leksykalnej wybranych utworów poezji współczesnej. Wyjaśnij sens i cel eksperymentów językowych.

 13. Stylizacja biblijna w literaturze. Przedstaw jej rodzaje i funkcje na wybranych tekstach z różnych epok.

 14. Eksperymenty językowe w literaturze XX wieku – moda czy nieunikniona droga rozwoju? Rozważ problem na podstawie wybranych utworów literatury współczesnej.

 15. Zwroty grzecznościowe w języku polskim. Odwołaj się do wybranych utworów literackich i dokonaj analizy zgromadzonych przykładów.

 16. Język w radiu i telewizji jako przykład poprawności, ale i błędu językowego. Omów zagadnienie, posługując się zebranymi przykładami.

 17. Język mówiony a język pisany. Zaprezentuj podobieństwa i różnice w zakresie słownictwa frazeologii i składni na wybranych przykładach tekstów literackich i nieliterackich.

 18. Scharakteryzuj na podstawie zebranego materiału językowe środki kształtowania wypowiedzi swoich rówieśników. Zwróć uwagę na zapożyczenia i słownictwo środowiskowe. Wyjaśnij także zasadność takiego doboru środków wyrazu.

 19. Perswazyjne funkcje języka w tekstach reklamowych. Dokonaj analizy zgromadzonych przykładów.

 20. Omów zagadnienie frazeologii biblijnej w literaturze a także polszczyźnie potocznej.

 21. Stylizacja językowa w literaturze pięknej. Na wybranych przykładach omów różne jej typy.

 22. Poziom stylistyczno–językowy wybranego czasopisma lokalnego. Zanalizuj najczęściej pojawiające się typy błędów.

 23. Zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie – oceń je, odwołując się do języka mediów czy reklamy.

 24. Przedstaw funkcje stylistyczne gwar środowiskowych w literaturze polskiej.

 25. Zaprezentuj rodzaje neologizmów i ich funkcję w twórczości Bolesława Leśmiana.

 26. Na wybranych przykładach literackich przedstaw rodzaje stylizacji językowej.

 27. Przedstaw rodzaje gwar ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej gwary uczniowskiej.

 28. Staropolski obyczaj na przykładzie wybranych związków frazeologicznych, funkcjonujących we współczesnym języku polskim.

 29. Język Internetu. Przedstaw charakterystyczne jego cechy na przykładzie wypowiedzi z wybranych list dyskusyjnych.

 30. Twórcze wykorzystanie stylów funkcjonalnych (np. urzędowego, potocznego) w poezji XX wieku. Omów problem na wybranych przykładach.

 31. Dokonaj analizy i przedstaw najważniejsze cechy języka w tekstach o charakterze propagandowym.

 32. Różne sposoby indywidualizacji języka poetyckiego. Scharakteryzuj je na wybranych przykładach.

 33. Język komiksu i jego rola w kreowaniu obrazu świata przedstawionego w tej formie wypowiedzi. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 34. Scharakteryzuj język prasy młodzieżowej. Dokonaj oceny jego poprawności.

 35. Język jako instrument walki o władzę. Omów temat w oparciu o analizę materiałów wyborczych.

 36. Polisemia i homonimia w aforyzmach. Analiza zgromadzonego materiału.

 37. Archaizmy i neologizmy w literaturze. Omów ich budowę i funkcję na przykładzie wybranych utworów, np.: C. K. Norwida, St. I. Witkiewicza, B. Leśmiana, J. Tuwima, W. Gombrowicza.

 38. Mowa zakochanych w epoce staropolskiej i dziś. Dokonaj analizy
  i porównania wybranych przykładów.

 39. Mowa ezopowa. Zanalizuj figury języka ezopowego w wybranych utworach literackich.

 40. Komizm słowny. Przedstaw sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok.

 41. Omów pochodzenie nazw miejscowych Twojego regionu.

 42. Tak jeszcze mówi mój dziadek, a tak mówię ja. Porównaj język tych dwóch pokoleń.

 43. Język nagłówków prasowych. Określ ich funkcję, stylistykę, budowę gramatyczną, itp.

 44. Cechy języka dziennikarzy i komentatorów sportowych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

 45. Język blogów. Posługując się wybranymi przykładami, omów charakterystyczne cechy dzienników internetowych.

 46. Wykorzystanie językowych środków ekspresji w tekstach wybranego zespołu rockowego. Zanalizuj i oceń odpowiednie przykłady.

 47. Nowomowa, czyli język na usługach propagandy. Na podstawie zgromadzonego materiału omów podstawowe mechanizmy manipulacji językowej.

 48. Język i treść wypowiedzi i przemówień polityków. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ