Matura 2010

 

LITERATURA

1. Dzieła, które zmieniały i zmieniają rzeczywistość. Przedstaw temat, charakteryzując rolę
utworów literackich dawniej i dziś.
2. Romantyczny sposób postrzegania miłości. Omów temat w oparciu o literaturę tego
okresu.
3. Różne sposoby patrzenia na miłość do ojczyzny przez literackich bohaterów romantycznych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.
4. Piotrkowskie środowisko literackie. Przedstaw wybranego twórcę, jego dokonania oraz związki z miastem lub regionem.
5. Wielcy twórcy wielbicielami małej ojczyzny. Przedstaw temat na wybranych przykładach z literatury polskiej.
6. Rola i zadania poety w czasach współczesnych. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów określonego artysty.
7. Ojczyzna ponad wszystko...Uzasadnij, że utwory literatury polskiej mogą stanowić lekcję patriotyzmu.
8. Cierpienie ponad wszystko...Przedstaw różne aspekty cierpienia w odniesieniu do wybranych tekstów literackich.
9. Dziecko – istota bezbronna czy mały buntownik? Omów problem na wybranych przykładach literackich.
10. Motyw przyjaźni w literaturze. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych utworów literatury polskiej i obcej.
11. Literackie portrety matek. Przedstaw najciekawsze kreacje w oparciu o wybrane dzieła literackie.
12. Różne obrazy i rola sił nadprzyrodzonych w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
13. Kobieta – anioł, kobieta – demon jako źródło inspiracji literackich. Rozważ temat na podstawie wybranych przykładów.
14. Krajobraz jako motyw literacki – przedstaw jego funkcjonowanie w twórczości pisarzy wybranych epok.
15. Przedstaw motyw szaleństwa z miłości na podstawie utworów literackich z różnych epok.
16. Zjawy, wiedźmy, wizje, sny...Określ, jaką funkcję pełnią w literaturze oraz scharakteryzuj sposób ich kreowania.
17. Motyw winy i kary w utworach literackich. Przedstaw różne sposoby jego funkcjonowania w wybranych tekstach.
18. Poezja jako wyraz refleksji egzystencjalnych człowieka. Odczytaj wybrane utwory w kontekście filozoficznym.
19. Marzyciele i ich dramat niespełnienia. Omów problem na podstawie wybranych utworów literatury polskiej i obcej.
20. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na przykładach wybranych utworów.
21. Obrazy miast i ich mieszkańców utrwalone w prozie XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
22. Wierność ideałom młodości, kariera i nadzieja na sukces życiowy – wybory moralne bohaterów literatury polskiej okresu pozytywizmu, Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Przedstaw na wybranych przykładach różne ujęcia tego dylematu.
23. Pytania egzystencjalne, dylematy moralne i poszukiwania sensu życia w wybranych utworach literackich XX wieku. Rozważ problem na przykładzie wybranych utworów.
24. Człowiek w konfrontacji z losem – główny problem literatury XX wieku. Rozważ problem w oparciu o wybrane utwory.
25. Poetycki obraz człowieka współczesnego. Rozważ temat na przykładzie wybranych utworów W. Szymborskiej i Z. Herberta.
26. Wizerunek śmierci w literaturze dawnej. Omów na wybranych przykładach.
27. Obrazy małżeństw literackich. Od św. Aleksego do Ziembiewiczów. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
28. Kult Matki Boskiej w literaturze polskiej. Przedstaw zjawisko na podstawie utworów różnych epok.
29. Żołnierz, powstaniec, konspirator – bohaterowie literatury doby zaborów. Rzecz o indywidualnym i zbiorowym losie Polaków. Omów na wybranych przykładach.
30. Don Kichot na polskich drogach, czyli literackie portrety idealistów i marzycieli. Rozważ temat na przykładzie wybranych utworów.
31. Brzydota jako kategoria estetyczna. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów różnych epok.
32. Rozważ na wybranych przykładach, czy literatura doby przedrozbiorowej może być źródłem aktualnych myśli o człowieku, społeczeństwie i ojczyźnie.
33. Od filaretów do Gombrowicza – młodość jako temat i jako problem w literaturze XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
34. Człowiek w obliczu władzy. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach dzieł literatury dawnej i współczesnej.
35. Literackie portrety rodziny – przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych utworów różnych epok.
36. Humanizm jako szansa ocalenia człowieka współczesnego – ideały literatury renesansowej i powroty do nich w literaturze XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
37. Literackie wizje szczęścia ukształtowane w różnych epokach – rozważ powyższe zjawisko w świetle wybranych utworów literackich.
38. Świat ludowych wierzeń i wartości, i jego rola w literaturze. Omów na dowolnie wybranych tekstach literackich.
39. Tułacz, pielgrzym, podróżnik jako bohater utworów literackich. Przedstaw na wybranych przykładach literatury polskiej i obcej różne kreacje postaci literackich.
40. Motywy antyczne i biblijne oraz sposób ich wykorzystania w twórczości poetów współczesnych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
41. Portret artysty w wybranych utworach literackich różnych epok (np. Jan Kochanowski, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, Stanisław Wyspiański, Witold Gombrowicz). Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów.
42. Konflikt pokoleń jako problem obecny w literaturze XIX i XX wieku. Rozwiń zagadnienie na przykładach wybranych utworów literackich.
43. Bóg w literaturze. Porównaj różne jego kreacje w wybranych utworach literatury polskiej.
44. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Rozważ problem na wybranych przykładach literatury powojennej.
45. Sceny batalistyczne w literaturze a fakty historyczne. Omów temat, analizując wybrane utwory.
46. Wpływ „Iliady” i „Odysei” Homera na życie  i twórczość w klasycznej starożytnej Grecji. Omów na wybranych przykładach.
47. Mistrz i uczeń. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
48. Odwzorowywanie świata, prowokacja, eksperyment artystyczny – najnowsza literatura polska (np. Olga Tokarczuk, Andrzej Stasiuk, Dorota Masłowska). Rozważ zagadnienie na wybranych przykładach.
49. Literatura faktu. Zanalizuj i zinterpretuj to zjawisko kulturowe XX wieku na wybranych przykładach.
50. Człowiek to wielkość i małość jednocześnie. Potwierdź tę tezę przykładami z wybranych mitów, dzieł antycznych i z Biblii.
51. Różne sposoby funkcjonowania tradycji horacjańskiej w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.
52. Literackie portrety ludzi szczęśliwych w poznanej literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach.
53. Pełnię świata oddać mogą paradoksy. Odnieś tę tezę do poezji religijnej Jana Twardowskiego.
54. Pamiętnikarz jako autor, narrator i bohater swego dzieła. Przedstaw na wybranych przykładach różne sposoby realizacji tych ról.
55. Przedstaw motyw exegi monumentum w twórczości Horacego i jego reinterpretacje w wybranych utworach polskich poetów różnych epok.
56. Kreowanie świata przedstawionego w wybranych utworach literatury fantastycznej. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane utwory.
57. Wady Polaków żartem i serio. Rozwiń zagadnienie na przykładzie wybranych utworów literackich różnych epok.
58. Portret człowieka sukcesu w literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
59. Motywy apokaliptyczne w literaturze XIX i XX wieku. Prześledź ich funkcje i znaczenie na dowolnie wybranych przykładach.
60. Sojusz człowieka z przyrodą w literaturze. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
61. Od „Antygony” Sofoklesa do „Kartoteki” Różewicza – omów przemiany w dramacie w oparciu o wybrane utwory.
62. Przedstaw dramat pokolenia Kolumbów w poezji K.K.Baczyńskiego. Omów zagadnienie na wybranych tekstach poetyckich.
63. W oparciu o wybrane utwory literatury XIX i XX wieku przedstaw najciekawsze, Twoim zdaniem, portrety psychologiczne kobiet.
64. Różne odmiany powieści historycznej w polskiej literaturze XIX i XX wieku. Rozwiń temat  w oparciu o wybrane przykłady.
65. „Książka to najlepsza żywotność, jaką spotkałem w ludzkiej podróży”(Montaigne). Rola książki w życiu wybranych bohaterów literackich. Rozwiń na wybranych przykładach.
66. Przedstaw na wybranych przykładach, jak literatura polska XIX i XX wieku tworzy i demaskuje mity narodowe.
67.  Maska, gest, poza – sylwetki bohaterów literackich, którzy próbują ukryć swoją osobowość. Rozwiń zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.
68. Poeta jako bohater literacki. Rozwiń temat w oparciu o znane Ci utwory literackie.
69. Zaprezentuj obecność groteski w literaturze polskiej i przedstaw jej rolę w oparciu o wybrane utwory literatury.
70. Na wybranych przykładach przedstaw, jak literatura współczesna odzwierciedla lęki i niepokoje współczesnego człowieka.
71. Sagi rodzinne jako popularny temat literacki. Porównaj dzieła, wskaż podobieństwa i różnice.
72. Ideał mężczyzny w literaturze wybranych epok. Rozważ temat na przykładzie wybranych utworów literackich.
73. Kierunki rozwoju ludzkości w twórczości science – fiction – ewolucja postaw i moralności. Omów temat w oparciu o wybrane dzieła literackie.
74. Człowiek w konfrontacji z losem w literaturze XXw. Omów na wybranych przykładach.
75. Czy świat obozów koncentracyjnych i łagrów był zamknięty dla postaw heroicznych? Uzasadnij swój sąd na podstawie znanych Ci utworów literackich.
76. Tradycje romantyczne w literaturze pozytywizmu. Przedstaw problem na przykładzie wybranych utworów literackich.
77. Przedstaw rolę teatru i komedii w dobie polskiego oświecenia na podstawie wybranych utworów.
78. Kariera bajki od Ezopa do czasów współczesnych. Rozwiń temat w oparciu o wybrane utwory.
79. Literackie rozmowy z Bogiem. Omów problem na podstawie wybranych utworów.
80. Poezja jako wyraz refleksji egzystencjalnej człowieka. Odczytaj wybrane utwory w kontekście filozoficznym.
81. Powstanie styczniowe w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.
82. Polska poezja hymniczna – zaprezentuj historię hymnu, motywy tematyczne i twórców.
83. Uzasadnij, na podstawie twórczości poety, że Norwid to artysta, który wyprzedził swoją epokę.
84. Powieść historyczna H. Sienkiewicza a J. I. Kraszewskiego. Dokonaj porównania utworów pod kątem sposobu przedstawienia historii.
85. Obrazy przyrody i ich funkcje w twórczości A. Mickiewicza. Omów problem, odwołując się do wybranych dzieł.
86. Lud i folklor przedmiotem zainteresowania poetów romantyzmu i Młodej Polski. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane lektury.
87. Zaprezentuj modele postaw i wzorce osobowe funkcjonujące w literaturze polskiej epoki odrodzenia.
88. Na wybranych przykładach przedstaw, w jaki sposób literatura oświecenia uczestniczyła w próbach ratowania państwa polskiego.
89. Tradycja i nowatorstwo w twórczości poetów Skamandra. Przedstaw problem w oparciu o wybrane utwory literackie.
90. Motywy mitologiczne i biblijne w literaturze polskiej. Przedstaw w oparciu o wybrane utwory różnych epok.
91.  „Antygona” Sofoklesa, „Antygona w Nowym Jorku” J. Głowackiego – studium porównawcze.
92. Obraz przemian społecznych w XX i XXI w. na podstawie wybranych utworów literatury amerykańskiej (C. Palahniuk, K.Link, W. Wharton, J Budnitz).
93. Motyw wesela w literaturze polskiej. Przedstaw, jakie funkcje spełnia w wybranych lekturach.
94. Tematyka wiejska w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Przedstaw podobieństwa i różnice w ujęciu tematu.
95. Symbolizm w poezji młodopolskiej i jego tło europejskie. Omów w oparciu o wybrane utwory literatury polskiej i europejskiej.
96. Wykaż związki twórczości J. Kochanowskiego z twórcami późniejszych epok.
97.  Erotyk we współczesnej literaturze polskiej. Zaprezentuj twórców i ich utwory.
98.  Historia i współczesność jako przedmiot refleksji poetyckiej Norwida. Przedstaw w oparciu o wybrane utwory.
99.  Hiob naszych czasów. Odwołując się do wybranych przykładów literatury polskiej i obcej, omów problem  cierpienia.
100.  Poeta – twórca własnego świata i języka. Odwołaj się do wybranych przykładów.
101.  „Poeta – nauczyciel, poeta- artysta, poeta – wieszcz w literaturze polskiej”. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literatury polskiej.
102. Znaczenie motta dla odbioru całości utworu. Przedstaw na wybranych przykładach.
103. Miron Białoszewski – poeta lingwista. Uzasadnij tezę na wybranych przykładach.
104.  Miłość przetrwa wszystko. Rozwiń temat na podstawie wybranych utworów literackich.
105.  Przykłady ironicznego ukazania społeczeństwa w prozie T. Pratchetta. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane utwory pisarza.
106.  Różne ujęcia literackie motywu tańca i jego funkcje. Rozważ zagadnienie, odwołując się do różnych utworów kilku wybranych epok literackich.
107. Błądzenie jest rzeczą ludzką. Czy wina i kara wpisane w doświadczenia bohaterów
literackich mogą być dla czytelników przestrogą, pouczeniem...? Omów temat w oparciu o wybrane przykłady literackie.
108. Czym jest szczęście w rozumieniu współczesnego człowieka? Rozważ problem w
oparciu o teksty literackie.
109. Fantastyczne stwory różnych kultur – ich obraz w literaturze, legendach i podaniach
ludowych.
110. Portret dziecka czasu Holocaustu w literaturze współczesnej. Omów temat na przykładach.
111. „Dziś idę walczyć – może nie wrócę więcej” – piekło warszawskiej młodzieży w czasie Powstania 44. Przedstaw temat na podstawie wybranych utworów literackich.
112. Theatrum mundi w literaturze polskiej i obcej. Omów temat na wybranych
przykładach.
113. Znaczenie motywów mitologicznych w twórczości Jana Kochanowskiego. Omów
temat w oparciu o wybrane dzieła literackie poety z Czarnolasu.
114. Zaprezentuj motyw wędrówki na podstawie wybranych utworów literackich.
115. Teatr absurdu najlepiej wyraża lęki współczesnego świata. Wyjaśnij problem na
przykładzie znanych Ci dramatów.
116. Miłość przetrwa wszystko. Rozwiń temat na podstawie wybranych utworów literackich.
117. Bunt w epoce romantyzmu. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.
118. Oblicza sarmatyzmu w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
119. Bohater tragiczny. Na podstawie wybranych tekstów rozważ przyczyny i różne postaci tragizmu bohaterów literackich.
120. Autorytety moralne w literaturze XX wieku. Zaprezentuj swoje stanowisko, odwołując się do wybranych utworów literackich.
121. Parabola – metodą objaśniania świata. Zinterpretuj w oparciu o wybrane przykłady  z literatury różnych epok.
122. Polemika z mitami romantycznymi. Zanalizuj problem, odwołując się do literatury XIX i XX w.
123. Motywy baśniowe w literaturze, ich funkcje i sposoby wykorzystania. Rozwiń na przykładzie wybranych utworów.
124. Przedstaw dosłowne i metaforyczne funkcjonowanie motywu jesieni
w wybranych utworach literackich.
125. Pory roku jako temat literacki. Przedstaw zagadnienie na przykładzie różnych utworów.
126. Realistyczna, fantastyczna, magiczna. Omów różne sposoby kształtowania przestrzeni w wybranych utworach literackich.
127. Wizerunek adresata w listach barokowych i romantycznych. Zanalizuj temat na podstawie wybranych utworów epistolograficznych obu epok.
128. Sztuka współczesnego reportażu i jej mistrzowie (np.: R. Kapuściński, H. Krall, W. Tochman). Omów specyfikę tego gatunku.
129. Różne realizacje motywu sztuki kulinarnej w utworach literackich. Omów rolę tego tematu w wybranych dziełach.
130. Utopie i antyutopie w literaturze. Na wybranych przykładach omów sposoby ich kreowania i funkcje.
131. Przedstaw motyw szaleństwa z miłości na podstawie utworów literackich z różnych epok.


ZWIĄZKI  LITERATURY  Z  INNYMI  DZIEDZINAMI  SZTUKI

147. Sens istnienia człowieka wobec nieubłaganego upływu czasu. Przedstaw zagadnienie w   oparciu o dzieła literackie i malarstwo.
148. Na barykady z karabinem i piórem. Wiersze, pieśni i piosenki Polski Walczącej. Omów na przykładach.
149. Symbolika ogrodu w literaturze, malarstwie i filmie. Omów temat na wybranych
przykładach.
150. Wiersze poetów polskich w muzyce współczesnej. Przedstaw zjawisko na wybranych przykładach.
151. Różne znaczenia motywu labiryntu we współczesnej sztuce. Omów problem, odwołując się do literatury i filmu.
152. Powstanie narodowe jako temat literatury i sztuki. Omów zagadnienie na podstawie
wybranych dzieł literackich i malarskich.
153. Przedstaw topos arkadii w literaturze i malarstwie od czasów starożytnych.
154. Wielkie tematy narodowe w malarstwie i literaturze polskiej. Omów zagadnienie na
przykładzie wybranej epoki.
155. Góry jako inspiracja twórców literatury i sztuki. Omów temat na wybranych przykładach.
156. Twórcy nowego teatru. Omów dokonania jednego z nich i porównaj wybrane spektakle.
157. Realizm magiczny jako droga ucieczki od burzliwych wydarzeń wieku XX. Omów temat na przykładach literackich i filmowych.
158. „A my nie chcemy uciekać stąd”. Poetyckie wołanie w twórczości Jacka Kaczmarskiego.
159. Omów na wybranych przykładach literackich i muzycznych wpływ wojny na ludzką psychikę i moralność.
160. Życie i krajobraz wsi polskiej jako inspiracja ideowa i artystyczna twórczości literackiej i plastycznej II poł. XIX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach.
161. Radość życia i cierpienie – dwa źródła i dwa tematy twórczości artystycznej. Odwołaj się do wybranych przykładów w literaturze i sztuce.
162. Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw problem na wybranych przykładach dzieł literatury dawnej lub współczesnej.
163. Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie różnych epok oraz w filmie. Przedstaw i porównaj sposób prezentacji.  
164. Obraz wojny w literaturze i filmie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
165. Różne ujęcia motywu Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.
166. Bohater a jego kreacja filmowa/ teatralna. Dokonaj porównania, uwzględniając środki wyrazu typowe dla literatury i filmu.
167. Recenzja teatralna dawna i współczesna. Porównaj sposób widzenia, język, styl cechy gatunkowe na wybranych przykładach.
168. Dzieło i jego ekranizacja. Omów temat na wybranych przykładach.
169. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
170. Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
171. Cechy impresjonistycznego postrzegania świata. Określ je na podstawie analizy wybranych dzieł literackich i malarskich przełomu XIX i XX w.
172. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Omów jego funkcje, odwołując się do wybranych przykładów.
173. Motyw śpiewu, tańca i muzyki w literaturze polskiej różnych epok. Omów na przykładzie wybranych utworów.
174. Miłość w okresie wojny i okupacji jako próba przezwyciężenia zła. Omów problem, przywołując stosowne dzieła literackie oraz nawiązując do muzyki.
175. Śmierć odwiecznym tematem literatury i sztuki. Przedstaw obraz śmierci w wybranych dziełach różnych epok.
176. Słynne postacie historyczne w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj temat, ukazując na dowolnych przykładach różnice i podobieństwa w sposobie przedstawiania.
177. Różne ujęcia motywu dance macabre w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
178. Przyroda w literaturze i innych rodzajach sztuki. Zanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach, porównując różne środki ekspresji zastosowane przez artystów.
179. Inspiracje biblijne we współczesnej literaturze i dziełach malarskich. Rozważ zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.
180. Rola pozajęzykowych środków sztuki teatralnej – zaprezentuj swoje stanowisko, poddając analizie wybrane teksty literackie i ich teatralne inscenizacje.
181. Symbolizm w literaturze i malarstwie Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach.
182. Kultura japońska w literaturze i sztuce – konfrontacja z kulturą i obyczajowością Zachodu. Omów na wybranych przykładach.
183. Wojna jako romantyczna legenda, wojna jako porażająca prawda. Zaprezentuj różne spojrzenia na wojnę w wybranych tekstach kultury (literatura, film, muzyka).
184. Motyw przyjaźni w literaturze i filmie. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych przykładów.
185. Historia Polski w malarstwie Jana Matejki i powieściach Henryka Sienkiewicza. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane obrazy i powieści.
186. Jaki obraz świata i człowieka przedstawia średniowieczna sztuka i literatura? Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.
187. Mater dolorosa – topos cierpiącej matki w literaturze i sztuce. Zaprezentuj w oparciu o wybrane przykłady z literatury i sztuki.
188. Udane i nieudane adaptacje filmowe dzieł literatury polskiej. Dokonaj wyboru i oceny pod kątem tematu.
189. Związki literatury i sztuk pięknych w okresie Młodej Polski. Zaprezentuj temat w oparciu o wybrane dzieła z literatury i sztuk pięknych.
190. Wiersze poetów polskich wykorzystywane w muzyce współczesnej-omów na wybranych przykładach.
191.  Różne sposoby realizacji motywu Boga w literaturze, sztuce i filmie. Odwołaj się do wybranych przykładów.
192. Filmowe adaptacje dzieł literatury polskiej w dorobku Andrzeja Wajdy. Porównaj wybrane dzieła filmowe tego reżysera z pierwowzorami literackimi i wskaż specyficzne cechy jego warsztatu filmowego.
193.  Bogactwo formy wypowiedzi artystycznej. Motyw czterech pór roku w sztuce barokowej ze szczególnym uwzględnieniem poezji i muzyki.
194.  Fascynacje Tatrami i góralszczyzną w literaturze i sztuce Młodej Polski. Przedstaw temat na wybranych    przykładach.
195. Różne aspekty cierpienia na przestrzeni wieków. Odwołaj się do dzieł sztuki i dzieł literackich.
196. Miedzy teorią  a  praktyką literacką. Omów realizację Teorii Czystej Formy Witkacego w jego dziełach  literackich i malarskich.
197. Sztuka wobec niewyrażalnego. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie - przedstaw jego funkcje na kilku wybranych przykładach.
198. Polski emigrant romantyczny. Omów na podstawie twórczości A. Mickiewicza, J. Słowackiego i F. Chopina.
199. Muzyka, muzyczność i muzycy w wybranych dziełach literackich różnych epok. Prześledź to zjawisko i sposób jego prezentacji.
200.  Wiersz dobry jak chleb, czyli wszystko jest poezją – twórczość poetycka E. Stachury jako inspiracja repertuarowa zespołu Stare Dobre Małżeństwo.
201. Obecność motywów arturiańskich, toposów, legend, baśni średniowiecznych we współczesnej literaturze i filmie. Zinterpretuj w oparciu o wybrane utwory.
202. Literackie i malarskie wizje ogrodu. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych dzieł.
203. Portret ojca w literaturze i sztuce. Przedstaw sposoby kreowania portretów
i ich funkcje.
204. Piękno i szpetota kobiecego ciała w wybranych tekstach kultury. Zanalizuj wybrane przykłady w literaturze i sztuce.
205. Prowokacja artystyczna i jej cel. Przedstaw zagadnienie analizując dzieła z literatury i sztuki wybranych epok.
206. Hagiografia piórem i pędzlem malowana. Zanalizuj zjawisko na wybranych przykładach.
207. Uprzedmiotowienie człowieka jako problem w literaturze i sztuce (np.: Tadeusz Kantor, Andrzej Wróblewski, Tadeusz Różewicz). Omów i zinterpretuj zjawisko na wybranych przykładach.

JĘZYK

208. Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich. Uwzględnij cechy ujawniające ich przynależność środowiskową.
209. Omów i oceń zjawisko  zapożyczeń z języka niemieckiego we współczesnej polszczyźnie.
210. Omów i oceń zjawisko zapożyczeń z języka angielskiego we współczesnej polszczyźnie (media, język potoczny).
211. Błędy językowe szczególnie często występujące w wypowiedziach Twoich kolegów. Omów problem, analizując zgromadzone przykłady języka swoich rówieśników. Wyraź swój sąd.
212. Omów na wybranych utworach z różnych epok funkcję aluzji literackiej jako świadomego umieszczenia tekstu w polu tradycji literackiej.
213. Dokonując analizy wysłuchanych (radio, telewizja) przemówień, omów zgromadzone przykłady ozdobności charakterystycznych dla stylu retorycznego.
214. Najbardziej charakterystyczne cechy gwarowe regionu, w którym mieszkasz. Omów zagadnienie na przykładzie zebranego materiału językowego.
215. Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język wybranych postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.
216. Sztuka przemawiania. Omów zagadnienie na przykładach wybranych tekstów literackich renesansu, baroku i oświecenia.
217. Scharakteryzuj na wybranych przykładach różne środki wyrażania emocji w literaturze różnych epok.
218. Tendencje widoczne we współczesnej polszczyźnie – omów zagadnienie na podstawie zebranego materiału.
219. Magia słów modnych. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach z polszczyzny dawnej i współczesnej.
220. Lingwistyczne zabawy językiem. Dokonaj analizy warstwy leksykalnej wybranych utworów poezji współczesnej. Wyjaśnij sens i cel eksperymentów językowych.
221. Stylizacja biblijna w literaturze. Przedstaw jej rodzaje i funkcje na wybranych tekstach z różnych epok.
222. Eksperymenty językowe w literaturze XX wieku – moda czy nieunikniona droga rozwoju? Rozważ problem na podstawie wybranych utworów literatury współczesnej.
223. Zwroty grzecznościowe w języku polskim. Odwołaj się do wybranych utworów literackich i dokonaj analizy zgromadzonych przykładów.
224. Język w radiu i telewizji jako przykład poprawności, ale i błędu językowego. Omów zagadnienie, posługując się zebranymi przykładami.
225. Język mówiony a język pisany. Zaprezentuj podobieństwa i różnice w zakresie słownictwa frazeologii i składni na wybranych przykładach tekstów literackich i nieliterackich.
226. Scharakteryzuj na podstawie zebranego materiału językowe środki kształtowania wypowiedzi swoich rówieśników. Zwróć uwagę na zapożyczenia i słownictwo środowiskowe. Wyjaśnij także zasadność takiego doboru środków wyrazu.
227. Perswazyjne funkcje języka w tekstach reklamowych. Dokonaj analizy zgromadzonych przykładów.
228. Omów zagadnienie frazeologii biblijnej w literaturze a także polszczyźnie potocznej.
229. Stylizacja językowa w literaturze pięknej. Na wybranych przykładach omów różne jej typy.
230. Poziom stylistyczno–językowy wybranego czasopisma lokalnego. Zanalizuj najczęściej pojawiające się typy błędów.
231. Zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie – oceń je, odwołując się do języka mediów czy reklamy.
232. Przedstaw funkcje stylistyczne gwar środowiskowych w literaturze polskiej.
233. Zaprezentuj rodzaje neologizmów i ich funkcję w twórczości Bolesława Leśmiana.
234. Na wybranych przykładach literackich przedstaw rodzaje stylizacji językowej.
235. Przedstaw rodzaje gwar ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej gwary uczniowskiej.
236. Dokonując analizy języka piosenek wybranego zespołu, wyjaśnij zasadność doboru środków wyrazu.
237. Staropolski obyczaj na przykładzie wybranych związków frazeologicznych, funkcjonujących we współczesnym języku polskim.
238. Język Internetu. Przedstaw charakterystyczne jego cechy na przykładzie wypowiedzi z wybranych list dyskusyjnych.
239. Twórcze wykorzystanie stylów funkcjonalnych (np. urzędowego, potocznego) w poezji XX wieku. Omów problem na wybranych przykładach.
240. Dokonaj analizy i przedstaw najważniejsze cechy języka w tekstach o charakterze propagandowym.
241. Różne sposoby indywidualizacji języka poetyckiego. Scharakteryzuj je na wybranych przykładach.
242. Język komiksu i jego rola w kreowaniu obrazu świata przedstawionego w tej formie wypowiedzi. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
243. Scharakteryzuj język prasy młodzieżowej. Dokonaj oceny jego poprawności.
244. Język jako instrument walki o władzę. Omów temat w oparciu o analizę materiałów wyborczych.
245. Polisemia i homonimia w aforyzmach. Analiza zgromadzonego materiału.
246. Archaizmy i neologizmy w literaturze. Omów ich budowę i funkcję na przykładzie wybranych utworów, np.:  C. K. Norwida, St. I. Witkiewicza, B. Leśmiana, J. Tuwima, W. Gombrowicza.
247. Mowa zakochanych w epoce staropolskiej i dziś. Dokonaj analizy
i porównania wybranych przykładów.
248. Mowa ezopowa. Zanalizuj figury języka ezopowego w wybranych utworach literackich.
249. Komizm słowny. Przedstaw sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok.
250. Omów pochodzenie nazw miejscowych Twojego regionu.
251. Tak jeszcze mówi mój dziadek, a tak mówię ja. Porównaj język tych dwóch pokoleń.
252. Język nagłówków prasowych. Określ ich funkcję, stylistykę, budowę gramatyczną, itp.
253. Język jako źródło nieporozumień. Omów na wybranych przykładach.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ