Procedury bezpieczeństwa sanitarnego uczniów w czasie egzaminów maturalnych
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego
w Piotrkowie Trybunalskim
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. Nie możesz również uczestniczyć w sesji egzaminacyjnej jeżeli przebywasz w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jesteś objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

2. Zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie powinien dostarczyć zaświadczenie lekarza do dyrekcji szkoły. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.

3. Jeżeli jesteś chory lub zachorujesz w trakcie sesji egzaminacyjnej, poinformuj telefonicznie Dyrekcję szkoły. Pamiętaj, że będziesz miał szansę zdawać egzaminy w terminie dodatkowym.
4. Wchodząc do szkoły, rozmawiając z kolegami, nauczycielami nie zdejmuj maseczki. Będziesz mógł to zrobić dopiero w sali egzaminacyjnej. Pamiętaj również o zachowaniu odpowiedniego dystansu (co najmniej 1,5 m).
5. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie/wychodzi do toalety/kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
6. Zdający może – jeżeli uzna to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku
7. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, muszą powiadomić o tym dyrektora szkoły, dostarczając zaświadczenie lekarskie, na tydzień przed egzaminem.
8. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić Cię o chwilowe odsłonięcie twarzy
w celu zweryfikowania tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
9. Wchodząc do szkoły, zdezynfekuj ręce płynem dezynfekującym, dostępnym w podajnikach. Będziesz musiał zdezynfekować ręce również przy wejściu na salę egzaminacyjną.
10. Jeżeli z powodów zdrowotnych nie możesz zdezynfekować rąk, będziesz musiał włożyć jednorazowe rękawiczki.
11. Egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9:00 i 14:00. Godziny wejścia na sale egzaminacyjne będą podane w kolejnych komunikatach.
12. Po wejściu do szkoły idź bezpośrednio do sali egzaminacyjnej. Nie spaceruj po szkole, zachowaj odległość przynajmniej 1,5 od kolegów i koleżanek na korytarzu.
13. Nie przynoś na egzamin zbędnych rzeczy, w tym maskotek, książek, telefonów komórkowych itp.
14. Rzeczy osobiste będziesz mógł zostawić w odpowiednim miejscu, wyznaczonego do tego celu przez zespół nadzorujący egzamin.
15. Na salę egzaminacyjną możesz wnieść tylko przybory i materiały wymienione w Komunikacie Dyrektora CKE. MUSISZ MIEĆ WŁASNE PRZYBORY DO PISANIA!
Dodatkowo możesz wnieść:
- chusteczki higieniczne
- butelkę niegazowanej wody mineralnej

16. W przypadku egzaminu z języka polskiego, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z jednego słownika, należy zdezynfekować ręce przed i po skorzystaniu ze słownika.
17. W czasie egzaminu słuchaj UWAŻNIE poleceń członków Komisji Egzaminacyjnej.
18. Jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości lub wcześniej skończysz egzamin – podnieś rękę.
19. Jeżeli skończysz pisać egzamin wcześniej, będziesz mógł wyjść (najwcześniej po godzinie pisania). UWAGA! Jeżeli do końca egzaminu pozostanie 15 minut, będziesz musiał poczekać i zostać do końca egzaminu.
20. Po egzaminie NIEZWŁOCZNIE opuść budynek szkoły.
21. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ