Rada jest konsultacyjnym organem samorządowym utworzonym przez młodzież szkół ponadpodstawowych oraz uczelni prowadzących studia dzienne działających na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Kadencja rady trwa dwa lata od daty wyborów. Celem działania rady jest w szczególności:

 1. Przygotowanie młodzieży do świadomego i aktywnego korzystania z zasad demokracji w życiu swoich społeczności.
 2. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za sposób funkcjonowania samorządów lokalnych.
 3. Włączanie młodego pokolenia w nurt budowy struktur samorządowych.
 4. Zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających  na sposób i jakość ich życia.
 5. Kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrobienie umiejętności podejmowania decyzji.
 6. Reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska wobec władz miasta oraz instytucji zewnętrznych.
 7. Działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia.
 8. Propagowanie działań na rzecz ochrony zdrowia młodzieży, w tym również ograniczenie zjawisk patologicznych.

 

Do zadań Rady należy:

 1. Inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście, a w szczególności: nauki, kultury, sportu
  i rekreacji oraz ochrony środowiska.
 2. Opiniowanie projektów Rady Miasta dotyczących wyżej wymienionych zagadnień
 3. Nawiązywanie współpracy z Samorządowymi organizacjami młodzieżowi innych miast w kraju i zagranicy.
 4. Organizowanie i udział a akcjach charytatywnych.
 5. Prowadzenie działalności informacyjno-doradczej.

 

Zasady wyboru członków Młodzieżowej Rady Miasta:

 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej znajdującej się na terenie Piotrkowa Tryb. oraz student studiów dziennych uczelni prowadzącej studia dzienne na terenie Piotrkowa Tryb.
 2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje uczniowi, zamieszkującemu na terenie Piotrkowa Tryb. który posiada czynne prawo wyborcze za wyjątkiem uczniów trzecich klas gimnazjalnych i klas maturalnych oraz studentów ostatniego roku 3 lub 5 letniego cyklu kształcenia.
 3. Kandydat na radnego zobowiązany jest do przyniesienia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie do danego obwodu (druk do pobrania u p. Agnieszki Maszczyk).
 4. Zgłoszona kandydatura musi być poparta co najmniej 30 podpisami (lista; imię, nazwisko i czytelny podpis) (druk do pobrania u p. Agnieszki Maszczyk).
 5. Listy  i zgody kandydatów muszą być dostarczone do p. A. Maszczyk do 28 marca br.
 6. Podpisy pod kandydaturami mogą być jedynie uczniów naszej szkoły.
 7. Na nasz obwód przypada jeden mandat.
 8. Jeżeli zgłosi się tylko jeden kandydat, będzie zobowiązany do przyniesienia minimum 60 podpisów.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta odbędą się 5 kwietnia 2011.

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI WYBORCZYCH W WYBORACH DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA
W KADENCJI 2011-2013

Data Czynność do wykonania
3.03.2011r. Określenie przez Miejską Komisję Wyborczą wykazu obwodów oraz liczby mandatów przypadających na dany obwód(po uzyskaniu potwierdzeń ze szkół)
15.03.2011r. Powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą, na wniosek Samorządu Uczniowskiego danej Szkoły, Obwodowej Komisji Wyborczej
17.03.2011r. Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych, zwołane przez Miejską Komisję Wyborczą

18.03.2011r.
do
28.03.2011r.

Przyjmowanie i rejestrowanie przez Miejską Komisję Wyborczą list kandydatów na radnych
z poszczególnych obwodów.
4.04.2011r. Odbiór kart do głosowania i druków protokołów z wyborów przez Obwodowe Komisje Wyborcze.
5.04.2011r. Przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta w obwodach i przekazanie protokołów
z wyborów Miejskiej Komisji Wyborczej
6.04.2011r.
do
12.04.2011r.
Zgłaszanie do Miejskiej Komisji Wyborczej protestów związanych z przebiegiem wyborów
i ustaleniem ich wyników.
13.04.2011r. Ogłoszenie przez Miejską Komisję Wyborczą wyników wyborów.
28.04.2011r.

I Sesja Młodzieżowej Rady Miasta VI kadencji.

Helena Dziubecka

KONTAKT

REKRUTACJA

ZDALNE NAUCZANIE

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ