Ogłaszamy konkurs na film promujący I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim

REGULAMIN KONKURSU

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs spotów reklamowych "BO CHROBRY ZNACZY WIELKI"

2. Organizatorem konkursu jest I LO im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim

3. Konkurs skierowany jest do uczniów naszej szkoły

4. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch odrębnych kategoriach: praca indywidualna i praca grupowa (max. 4 osoby)

II Cel konkursu

1. Celem konkursu jest pobudzenie wśród uczestników zainteresowania własną szkołą i środowiskiem szkolnym, a także nabycie (doskonalenie) umiejętności posługiwania się nowoczesnymi instrumentami promocji i marketingu.

III Przedmiot i czas trwania konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest krótki film promocyjny lub reklamowy ujęty w formie multimedialnej, trwający maksymalnie 180 sekund o tematyce związanej ze środowiskiem szkoły. Film musi posiadać tytuł.

2.Pracę konkursową należy oddać w nieprzekraczalnym terminie 12 kwietnia 2016r. do nauczyciela podstaw przedsiębiorczości - p. Kamili Bąkowicz.

3. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na internetowej stronie szkoły.

4.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 23 kwietnia podczas "Dnia otwartego" w naszej szkole.

IV Zasady konkursu

1. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami obyczajowymi.

2. Uczestnik konkursu udziela szkole zgody na korzystanie z prac konkursowych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają sie one do publicznej prezentacji.

V Ocena i nagrody

1. Oceny prac konkursowych dokona komisja, która zostanie powołana przez dyrekcję szkoły.

2.Laueraci otrzymają nagrody podczas "Dnia otwartego" 23 kwietnia 2016r. Przewiduje się przyznanie nagród za zajęcie I, II i III miejsca w obu kategoriach.

VI Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ